SrovnejPůjčku.cz

SrovnejPůjčku | Dokumenty​

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost LeadX Group s.r.o., IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589 (dále jen „Zprostředkovatel“) jakožto správce osobních údajů a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, zapsaný v registru vedeném ČNB (dostupný z https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=12245621&p_VER_ID=1001&p_DATUM=10.09.2018&p_ROL_KOD=), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uživatele (dále jen „Uživatel“) webu www.srovnejpujcku.cz (dále jen „Web“), prostřednictvím kterého Zprostředkovatel zprostředkuje uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru mezi Uživatelem a poskytovatelem spotřebitelského úvěru (dále jen „Poskytovatel“), a to v souvislosti s užíváním Webu Uživatelem a službou zprostředkování spotřebitelských úvěrů (dále jen „Služba“). Zprostředkovatel tímto zároveň informuje o rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba:           Jan Flusek
Telefonní číslo:                +420 723 053 816
Elektronická adresa:     info@srovnejpujcku.cz

 

1. Na jakém základě a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatelů zpracováváme na základě:

- plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
-
plnění našich právních povinností,
- pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

Na základě těchto právních titulů zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

1.1  Poskytnutí Služby

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí Služby, přičemž obsahem Služby je zprostředkování spotřebitelských úvěrů – zejména předání osobních údajů Poskytovateli prostřednictvím Webu pro ověření možnosti spotřebitelský úvěr od Poskytovatele získat. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů – fyzických osob, abychom mohli poskytovat Službu. Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, PSČ), a osobní údaje vzniklé v rámci poskytování Služby.

Zprostředkovatel na základě smluv o zprostředkování uzavřených s Poskytovateli zprostředkuje těmto Poskytovatelům uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru s Uživateli. Pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zejména pak pro umožnění posouzení Vaší úvěruschopnosti (tedy možnosti získat spotřebitelský úvěr) zpracováváme Vaše rodné číslo a údaje o požadovaném spotřebitelském úvěru. Bez těchto údajů není možné vyhodnotit úvěruschopnost Uživatele, tedy zda může být Uživatel příjemcem spotřebitelského úvěru, a tedy není možné spotřebitelský úvěr poskytnout. Vyplnění těchto údajů je pro využití Služby povinné.

K poskytnutí souhlasu s podmínkami Služby dochází elektronickou formou, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci Uživatele, který souhlas s podmínkami Služby udělil, abychom věděli, komu Službu poskytujeme, a měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétním zněním podmínek Služby.

Bez výše uvedených údajů není možné Službu poskytnout.

1.2  Splnění dalších právních povinností

Často zpracování osobního údaje ukládá kromě zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v účinném znění, i jiný zákon, např.  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, které dané předpisy přikazují.

1.3  Oprávněný zájem

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů sbíráme údaje o využití i chování našich uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na internetových stránkách www.srovnejpujcku.cz. Bude docházet k logování a trackování, bude vždy probíhat po dobu využívání kampaní na Sklik, Google adwords a sociálních sítích.

Za účelem poskytování našich Služeb zpracováváme i data získaná z veřejných zdrojů jakými jsou obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, aplikace ARES Ministerstva financí, Centrální evidence exekucí https://www.ceecr.cz), insolvenční rejstřík (dotazem na  https://isir.justice.cz), (dále jen „Veřejné registry“). Účelem je zde ověření si Vaší identity a zároveň využití dat k posouzení rizikovosti poskytnutí Vašich údajů příslušnému Poskytovateli.  

1.4  Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

U Uživatelů, kterým poskytujeme Službu a v souvislosti s tím jsme získali jejich e-mail anebo telefon, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich podobných službách a produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@srovnejpujcku.cz.

 

2. Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje z Veřejných registrů a údaje, kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu (logování).

 

3. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme Poskytovatelům. V první řadě dle Vaší volby Poskytovatele v rámci Služby, v případě, že vybraný Poskytovatel Vaší žádosti o spotřebitelský úvěr nevyhoví, můžeme v souladu se Smlouvou poskytnout Vaše osobní údaje i všem dalším spolupracujícím Poskytovatelům - jejich aktuální seznam naleznete zde.

V případě, že žádáte o úvěr, z důvodu plnění povinností plynoucích Poskytovatelům finančních produktů ze zákona, jsou tito Poskytovatelé povinni před poskytnutím spotřebitelského úvěru řádně prověřit Vaši bonitu (schopnost splácet). Za tímto účelem spolupracují Poskytovatelé např. s registrem klientských informací SOLUS. Oprávněným zájmem Poskytovatelů je také ověřovat Vaše údaje v dalších registrech, které jsou veřejně dostupné – pro tento účel je využíván např. insolvenční rejstřík (ISIR), a další zdroje.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

- společnost Connecta Group SE, IČO: 05258553, jakožto zpracovatele osobních údajů prostřednictvím služby/systému Lead Agent,
- společnost swREALKO s.r.o., IČO: 03004988
.

 

4. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Webu, služby Lead Agent, popř. výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Služby neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Služby Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

 

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje poskytnuté pro účely poskytnutí Služby uchováme po dobu poskytování Služby.

I po ukončení Smlouvy jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

5.1.  Právní předpisy

Osobní údaje zpracované z titulu zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

5.2.  Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Zprostředkovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Služby (její obsah, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Služby. Typicky je tato doba 5 let od ukončení Smlouvy.

5.3.  Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení zasíláme Uživatelům, kterým jsme poskytli Službu, dokud se neodhlásí. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Zároveň můžete kdykoli napsat na e-mail uvedený výše, že si nepřejete žádná sdělení dostávat.

Osobní údaje zpracované dle odst. 5.1 až 5.3 nemůžeme smazat v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

 

6. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

 

Vždy Vás budeme informovat o:

- účelu zpracování osobních údajů,
- osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
- p
ovaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
- příjemci, případně kategoriích příjemců,
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
- veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

Mezi Vaše další práva patří:

- požádat nás o vysvětlení,
-
požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
-
požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
- podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

7. Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany.