SrovnejPůjčku.cz

SrovnejPůjčku | Dokumenty​

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Společnosti LeadX Group s.r.o., IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589, je registrována u České národní banky, jakožto samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, zapsaného v registru vedeném Českou národní bankou, který je veřejně dostupný na webových stránkách https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=12245621&p_VER_ID=1002&p_DATUM=25.03.2020&p_ROL_KOD= (dále jen „Zprostředkovatel“),

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Zprostředkovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen „ZOSU“) vzájemná práva a povinnosti Zprostředkovatele a třetích osob vzniklé v souvislosti s prezentací nabídek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (dále jen „Poskytovatelé“)  ze strany Zprostředkovatele vůči třetím osobám - návštěvníkům internetové stránky www.srovnejpůjčku.cz (dále jen „Web“). Součástí Webu je specifický software (dále jen „Software“) umožňující prezentaci finančních produktů Poskytovatelů a zpracování osobních údajů uživatelů Webu (dále jen „Uživatelé“) za účelem zprostředkování spotřebitelského úvěru (dále jako „Služba“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Uživatelů při užívání Webu a Softwaru ze strany Uživatelů. Užíváním Webu a Softwaru Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.3 Zprostředkovatel zprostředkuje uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru Poskytovatelům, neuzavírá tedy smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru s Uživateli.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2. Předmět podmínek

2.1 Zprostředkovatel v rámci Webu prezentuje nabídky Poskytovatelů, u kterých je Zprostředkovatel oprávněn vykonávat zprostředkování, a zprostředkovat získání spotřebitelského úvěru. Za tímto účelem může Uživatel Zprostředkovateli prostřednictvím Webu předat své osobní údaje.

2.2 Seznam Poskytovatelů je uveden v rámci Webu, kdy u každého může Uživatel posoudit jeho podmínky a projevit zájem o poskytnutí spotřebitelského úvěru od daného Poskytovatele prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře v rámci Webu. Zprostředkovatel prostřednictvím Webu poskytnuté údaje Uživatele předá vybranému Poskytovateli. V případě, že Uživatelem vybraný Poskytovatel nevyhoví žádosti o spotřebitelský úvěr Uživatele, odešle Zprostředkovatel osobní údaje poskytnuté Uživatelem za účelem zprostředkování spotřebitelského úvěru všem ostatním Poskytovatelům, u kterých je Zprostředkovatel oprávněn zprostředkovat spotřebitelské úvěry, a jejichž seznam je dostupný https://srovnejpujcku.cz/seznamspravcu.

2.3 Zprostředkovatel dává prostřednictvím Webu k dispozici relevantní informace související s nabízeným spotřebitelským úvěrem, nicméně konečné rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem je vždy učiněno Uživatelem.

2.4 Zprostředkovatel neposkytuje radu ve smyslu ustanovení § 85 ZOSU.

2.5 Zprostředkovatel provozuje Web bezúplatně, s tím, že nevzniknou žádné náklady na dodání služeb Zprostředkovatele ani jiné dodatečné náklady či platby. Zprostředkovatel nepobírá odměnu nebo pobídku za zprostředkování spotřebitelského úvěru od Uživatele a od finanční instituce či třetí osoby zároveň, a jeho odměna je kryta dohodou s Poskytovateli.

2.6 Uživatel má právo si vyžádat údaje o výši provize, kterou Poskytovatel v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytuje Zprostředkovateli v případě, že jde o spotřebitelský úvěr na bydlení, není-li již uvedena v rámci Webu, resp. stanoveno, že bude později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle ustanovení § 94 ZOSU.

2.7 Informace o konkrétním spotřebitelském úvěru jsou v rámci Webu poskytovány přímo konkrétním Poskytovatelem, a následně jsou Poskytovatelem dále poskytovány před uzavřením příslušné smlouvy v rámci komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Zde může za zvláštních podmínek Poskytovatele vystupovat Zprostředkovatel jako zástupce Poskytovatele.

 

3. Využití služby

3.1 Zájem o konkrétní spotřebitelský úvěr je realizován tak, že Uživatel platně odešle elektronický formulář žádosti dostupný Webu, ve kterém Uživatel vyplní požadované údaje (dále jen “Údaje”), přičemž před odesláním Údajů je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit Údaje, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Uživatel odešle Údaje Zprostředkovateli kliknutím na tlačítko “odeslat žádost”. Po odeslání Údajů již Uživatel nemůže měnit ani opravovat Údaje, které vložil do elektronického formuláře. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.

3.2 Zaškrtnutím příslušného checkboxu v rámci elektronického formuláře a potvrzením možnosti „odeslat žádost“ Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před odesláním elektronického formuláře a má možnost se s nimi kdykoli seznámit na Webu. Uživatel zaškrtnutím příslušného checkboxu v rámci elektronického formuláře a potvrzením možnosti „odeslat žádost“ potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů, které jsou dostupné k nahlédnutí na Webu.

3.3 Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Služba byla poskytnuta, resp. zahájeno její poskytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Web a Software nemusí být dostupné nepřetržitě, zejména s ohledem na údržbu softwarového a hardwarového vybavení Zprostředkovatele nebo třetích stran.

 

4. Uživatelská a majetková práva k softwaru

4.1 Software je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“). 

4.2 Zprostředkovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Software užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupný v tom kterém konkrétním čase na Webu. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu aktuálního využití Software v rámci Webu, výhradně pro účely užití Webu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu

4.3 Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

4.4 Uživatel není oprávněn do Softwaru jakkoli zasahovat nebo ji měnit a spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Softwaru.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že Software je poskytován v režimu software as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Softwaru, a Software může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím Webu, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Softwaru (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

4.6 Podmínky užívání Softwaru se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Zprostředkovatelem v rámci Webu (zejm. grafika, ochranné známky, apod.). 

4.7 Uživatel a Zprostředkovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

 

5. Ukončení užívání služby

5.1 Služba je poskytována jako jednorázová, tj. k ukončení poskytování Služby dojde předáním osobních údajů příslušným Poskytovatelům na základě žádosti Uživatele a dle těchto Obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit užívání Webu a Software opuštěním Webu.

5.2 Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy o poskytování Služby (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

5.3 Uplatňování reklamací a stížností vůči nefunkčnosti Webu a Software a činnosti Poskytovatele je možné na základě reklamačního řádu dostupného na níže uvedeném odkazu.

5.4 Práva a povinnosti Zprostředkovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

 

6. Osobní údaje 

6.1 Zpracování osobních údajů je primárně nezbytné pro plnění právní povinnosti Zprostředkovatele, kdy Zprostředkovatel v rámci zprostředkování spotřebitelského úvěru získává informace k posouzení úvěruschopnosti Uživatele. Osobní údaje jsou nezbytné k poskytnutí Služby.

6.2 Uživatel se může kdykoliv na níže uvedeném odkazu seznámit s podrobnými informacemi o zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služby.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Právní vztahy Uživatele a Zprostředkovatele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZOSU.

7.2 Pokud vztah založený těmito Obchodními podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.3 Uživatel má právo na mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a to prostřednictvím finančního arbitra (https://www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Orgánem dohledu nad činností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je Česká národní banka. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.4 Zprostředkovateli může být doručováno na adresu elektronické pošty info@leadxgroup.cz nebo na adresu sídla Zprostředkovatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty jakožto i doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

7.5 Údaje o vyjádření souhlasu s těmito podmínkami jsou archivovány Zprostředkovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Zprostředkovatel, resp. jeho sub-dodavatelé.

7.6 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.7 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

7.8 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.03.2020.